เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปิดบัญชีเทรด forex มีอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปิดบัญชีเทรด forex มีอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปิดบัญชีเทรด forex

การขอเปิดบัญชีเพื่อการเทรดในตลาด Forex ก็ไม่ต่างจากการเปิดบัญชีธนาคารมากนัก เพียงแต่ผู้เปิดไม่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงยังสถานที่ของผู้รับเปิด สามารถที่จะเปิดบัญชีทางออนไลน์ได้ทันที โดยตัวเองอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะทำได้ ในการยืนยันเอกสารเพื่อเปิดบัญชี forex ให้ใช้กล้องดิจิตอล หรือ กล้องมือถือ ถ่ายจากเอกสารฉบับจริงเท่านั้น และใช้ไฟล์รูปภาพจากกล้อง ห้ามใช้ไฟล์จากโปรแกรมตัดต่ออื่นใด เอกสารที่ใช้เปิดบัญชีเทรด forex ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่

เอกสารเพื่อใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือการยืนยันตัวบุคคล หรือที่เรียกว่า ยืนยัน ID ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่ (สมาร์ทการ์ด) หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ (ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ภาพถ่ายเอกสารต้องสามารถเห็นข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน
เอกสารใช้ยืนยันที่อยู่ ต้องเป็นใบแจ้งหนี้ (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน) ชื่อในใบแจ้งหนี้จะต้องตรงกับการยืนยันตัวบุคคล (ว่าเป็นคน ๆ เดียวกัน) ได้แก่ ใบแจ้งหนี้ (บิล) ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์, ค่าเช่า, ค่าบัตรเครดิต, หรือบิลอื่น ๆ ที่แสดงที่อยู่ปัจจุบันของเรา (ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) ต้องถ่ายให้เห็นข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสาร
หมายเหตุ

  • สามารถใช้กล้องมือถือถ่ายได้
  • ไฟล์รูปภาพ จะต้องเป็นภาพถ่ายสี หรือสแกนสีจากเอกสารตัวจริงเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำเนา ขาว-ดำ สำเนาสี เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงไฟล์ที่ทำการตกแต่งใด ๆ
  • ไฟล์รูปภาพ ต้องเห็นรายละเอียดให้ครบทั้งใบ เห็นมุมทั้ง 4 มุม
  • ในกรณีที่ท่านต้องการเซ็นต์รับรองบนเอกสาร กรุณาทำรายการเป็นลายน้ำเพื่อไม่ให้บดบังข้อมูลบนเอกสาร